Startsida  »  Om föreningen

Stadgar

§1 Föreningens ändamål

Föreningen Sticka! – Sveriges stickförening – härefter kallad föreningen – som är rikstäckande, är en ideell förening. Föreningens syfte är:
att värna stickning, virkning och andra liknande garnteknikers tradition, mönster och teknik
att främja och inspirera till utveckling inom nämnda tekniker
att förmedla kontakter, främst inom Sverige men även utanför landets gränser.

§2 Medlemskap

Medlemskap inom föreningen kan fås av fysisk person som stöder föreningens målsättning och som betalt årsavgift, vars storlek bestäms av föreningens årsmöte.
Årsavgiften erläggs per kalenderår senast den 31 mars. Nya medlemmar som betalar efter 1 november innevarande år erhåller medlemskap för nästkommande år.

§3 Styrelsen

Föreningens styrelse ska bestå av Ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, 3 övriga ledamöter samt 2 suppleanter.
Ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och övriga ledamöter väljs på 2 år, suppleanter väljs på 1 år.

Om någon av ordförande, kassör eller sekreterare avgår under mandatperioden utser styrelsen inom sig en ersättare fram till nästa årsmöte.

Ordinarie ledamöter väljs växelvis vartannat år, varvid ordföranden och kassören väljs vid olika tillfällen.

Styrelsen ska ha minst 6 protokollförda möten per år. Kallelsen ska tillställas ledamöter och suppleanter i styrelsen.

I det fall ersättning för styrelsearbetet utgår beslutas det av årsmötet.

§4 Styrelsens uppgifter

Styrelsen leder föreningens verksamhet i enlighet med föreningens stadgar och har det yttersta ansvaret för föreningen mellan årsmöten.
Styrelsen skall upprätta förslag till verksamhetsplan och budget, som skall framläggas för årsmötet.

§5 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör tillsammans.

§6 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår omfattar kalenderår.

§7 Årsmöte

Ordinarie årsmöte hålls på tid och plats som fastställs av styrelsen, dock senast före mars månads utgång. Kallelse till ordinarie årsmöte skall av styrelsen utsändas senast 3 veckor före årsmötet, företrädesvis per epost.
Rösträtt tillkommer närvarande medlem som erlagt fastställd årsavgift.

Omröstning sker öppet. Vid val är omröstningen sluten om så begärs. Vid lika röstetal har mötesordföranden (röstberättigad) utslagsröst. Dock skall, vid sluten omröstning, lotten avgöra vid lika röstetal.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före årsmötet.

§8 Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas

 1. Val av mötesfunktionärer
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Årsmötets behöriga utlysande
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fråga om ansvarfrihet för styrelsen
 8. Fastställande av budget och medlemsavgift
 9. Förslag till verksamhetsplan
 10. Val av ordförande (vartannat år)
 11. Val av vice ordförande (vartannat år)
 12. Val av kassör (vartannat år)
 13.  Val av sekreterare (vartannat år)
 14. Val av tre övriga ledamöter i styrelsen
 15. Val av 2 suppleanter
 16. Val av 2 revisorer + en revisorssuppleant
 17. Val av valberedning
 18. Ev. motioner från medlemmarna
 19. Övriga ärenden

§9 Extra årsmöte

Extra årsmöte skall inkallas om styrelsen finner det påkallat eller om minst 1/5 av antalet medlemmar begär det
Extra årsmöte skall hållas senast fyra veckor efter det att styrelsen erhållit begäran därom. Kallelse till extra årsmöte skall utsändas till medlemmarna senast två veckor före mötet, företrädesvis via epost. Vid extra årsmöte skall endast förekomma de ärenden som föranlett mötets inkallande och som angivits i kallelsen.

§10 Valberedning

För styrelse- och övriga val, som nästkommande årsmöte har att förrätta, skall årsmötet utse en valberedning bestående av minst två ledamöter. En av valberedningens ledamöter skall av årsmötet utses till sammankallande.

§11 Räkenskaper och revisorer

Föreningens räkenskaper skall avslutas per den 31 december och skall jämte styrelsens protokoll överlämnas till revisorerna senast 15 februari.

§12 Bildandet av lokalgrupper

Lokala grupper kan bildas av föreningens medlemmar. Syftet med gruppernas verksamhet skall vara densamma som riksföreningens.

§13 Lokalgruppernas stadgar

Om lokalgrupperna bildar egna föreningar som antar egna stadgar, får dessa inte strida mot riksföreningens stadgar.

§14 Ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar fordras beslut av två, på varandra följande årsmöten, varav det ena skall vara ordinarie.
Beslut om ändring av stadgarna är giltigt om det biträtts av minst 2/3 av de närvarande röstberättigade medlemmarna.
Förslag om stadgeändring skall sändas till medlemmarna senast tre veckor före årsmötet.

§15 Uteslutning

Medlem som motarbetar föreningens syfte och skadar gemensamma intressen, eller uppsåtligen bryter mot föreningens stadgar och som vägrar att vidta rättelse, kan uteslutas av styrelsen. Medlem som utesluts äger rätt att hänskjuta frågan till årsmötet.

§16 Föreningens upplösning

För beslut om föreningens upplösning erfordras beslut av två, på varandra följande årsmöten, varav det ena skall vara ordinarie. I samband med beslut om eventuell upplösning skall samtidigt beslut fattas om hur föreningens tillgångar eller skulder skall hanteras.

 

Dessa stadgar är antagna andra gången vid föreningens extra årsmöte den 14 februari 2015